Các cán bộ, giảng viên
26/4/2014 17:24' Gửi bài In bài


DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN PHÒNG TC-CT HSSV

TT

Họ và tên

Trình độ

Điện thoại

Thư điện tử (Email)

1.

Đào Duy Tùng Linh

Thạc sĩ - GV

 

 

2.

Lý Tuấn Anh

Thạc sĩ - GVC

 

 

3.

Lê Hồng Tâm

Thạc sĩ - GVC

 

 

4.

Lèng Văn Thái

Thạc sĩ - GVC

 

 

5.

Đỗ Mai Lan

Cử nhân - Giáo viên