Kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018
16/10/2017 13:9' Gửi bài In bài

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ GD-ĐT quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; căn cứ Công văn số 4037/BGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với các cơ sở giáo dục đại học, trường sư phạm; căn cứ nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2017-2018, Trường CĐSP Thái Nguyên xây dựng kế hoạch Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018.
Chi tiết tại file đính kèm. Ke hoach thanh kiem tra nam 2017-2018.pdf