Giới thiệu phòng Thanh tra - Khảo thí và ĐBCL
7/9/2015 10:5' Gửi bài In bài

         

      Phòng Thanh tra – khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1963 ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên.      

         1. CHỨC NĂNG     

         - Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí, thanh tra và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

        - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

         2. NHIỆM VỤ

2.1. Về công tác Thanh tra đào tạo

        - Xây dựng kế hoạch thanh tra hằng năm trình hiệu trưởng phê duyệt;

        - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho cộng tác viên thanh tra;

        - Thành lập các đoàn thanh tra hoặc cử cán bộ thanh tra thực hiện thanh tra theo chuyên đề, thanh tra đột xuất, thanh tra thường xuyên theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

         - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành các chính sách về giáo dục trong nhà trường;

        - Thực hiện các nghiệp vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nhà trường;

         - Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng chứng chỉ;

        - Thanh tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính, quản lý tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường;

       - Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Hiệu trưởng;

       - Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc ban hành các quy trình, quy định cụ thể về công tác thanh tra của nhà trường. Kiến nghị với Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý cấp trên để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các quy định phù hợp với yêu cầu quản lý.

      - Thực hiện các công tác khác do Hiệu trưởng giao.

         2.2. Về công tác Khảo thí

     - Xây dựng quy trình, tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác khảo thí; tổ chức trập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khảo thí cho cán bộ, giảng viên, và các đơn vị trong trường theo sự phân công của Hiệu trưởng

   - Chủ trì việc xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi: Xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp. Tổ hợp đề thi, sao in đề thi cho tất cả các môn học, bao gồm cả thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

         - Tổ chức thi hết học phần cho sinh viên trong trường: lựa chọn, in sao đề thi hết học phần theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo; phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức các kỳ thi hết học phần của sinh viên trong trường; thực hiện các công tác nghiệp vụ phục vụ chấm thi, tổ chức chấm thi hết học phần, chầm thẩm định tính chính xác của bài thi; công bố kết quả thi; lưu trữ bài thi và điểm thi của các học phần.

        -  Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của cấp trên và tổ chức tập huấn cho giáo viên Nhà trường về công tác khảo thí.

         2.3. Về công tác Đảm bảo chất lượng

         - Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

         - Thực hiện công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, tham gia các hoạt động đánh giá trong nước và quốc tế.

         - Lập kế hoạch, nội dung khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của Nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai.

         - Đánh giá chương trình đào tạo, thăm dò ý kiến sinh viên, cựu sinh viên.

         - Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá chương trình đào tạo các ngành học, tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo

         - Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức tập huấn cho cán bộ giảng viên về công tác đảm bảo chất lượng. Hình thành văn hóa chất lượng giáo dục trong cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.

         3. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Số điện thoại

ThS.Trịnh Ngọc Linh

Trưởng Phòng - Bí Thư Chi Bộ

linhtn@tce.edu.vn

0208 3546 225

ThS. Vũ Văn Thắng

vuthangtn@gmail.com

0208 3646 400

ThS. Doãn Thị Kim Loan

loandtk@tce.edu.vn

ThS. Lê Đào Thục Anh

thucanh.cdsp@gmail.com