VĂN BẢN - TÀI LIỆU

Tìm thấy: 3 kết quả

  Trích yếu
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Mã số: 59/2019/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 01/07/2019 Tải về
Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Mã số: 130/2020/NĐ-CP Văn bản Chính phủ Ban hành: 30/10/2020 Tải về
Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14
Mã số: 36/2018/QH14 Văn bản Quốc hội Ban hành: 20/11/2018 Tải về
1